ВЪВ ВИДИН СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

ВЪВ ВИДИН СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 12 септември 2022 г. в гр. Видин се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Видин. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 36 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Монтана: областна и общински администрации, РИОСВ, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ОД на ДФ „Земеделие“, ОД „Земеделие“, Национална служба за съвети в земеделието, СЗДП ДП „Враца“, Регионална Дирекция по горите – гр. Берковица, държавни горски стопанства, Областен информационен център, Напоителни системи ЕАД – клон Видин, съюз на зърнопроизводители, земеделски производители, Регионална Дирекция „Национален строителен контрол“, граждански сдружения, неправителствени организации, медии.   Събитието беше открито от Милена Николова – Директор на РИОСВ – Монтана. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към мотивацията за участие на отделните организации в Комитета на заинтересованите страни и тяхната роля при разработването на плановете за управление на защитените зони. Отчетена бе важната роля, която Комитетът следва да играе в управленските процеси, включително като бъде конституиран като заинтересована страна при съдебни дела по обжалване на актове, издадени от МОСВ. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на план за управление на Натура 2000.   Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 13 септември във Враца и на 14 септември в Монтана. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.   Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/