ВЪВ ВРАЦА СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

ВЪВ ВРАЦА СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 13 септември 2022 г. в гр. Враца се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Враца. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 32 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Враца: областна администрация и общински администрации, РИОСВ, Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“, Басейнова дирекция „Дунавски район“, ОД „Земеделие“ и общински служби към областната дирекция, СЗДП ДП „Враца“, държавни горски стопанства, Областен информационен център, представители на индустриални, търговски асоциации и сдружения, Напоителни системи ЕАД – клон Мизия, винопроизводители, земеделски производители, природозащитни организации, местни инициативни групи, туристическо дружество, Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца.   Събитието беше открито от Николай Йорданов, Директор на РИОСВ – Враца. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към мотивацията за участие на отделните организации в Комитета на заинтересованите страни и тяхната роля при разработването на плановете за управление на защитените зони. Акцент бе поставен на необходимостта от тясно сътрудничество между дирекцията на природен парк „Врачански балкан“ и РИОСВ – Враца, при изясняване на приоритетите за управление на зоните. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на план за управление на Натура 2000.   Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 14 септември в Монтана, 27 септември в Русе и 28 септември в Силистра. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.     Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/