В БЛАГОЕВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В БЛАГОЕВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 26 август 2022 г. в гр. Благоевград се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Благоевград. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 38 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Благоевград: областната и общинските администрации, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“, Общински служби по земеделие, Регионална дирекция по горите, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Югозападно Държавно Предприятие (ЮЗДП), дирекции на национални и природни паркове, Областния информационен център, Регионален исторически музей – Благоевград, Ловно-рибарско дружество, Напоителни системи ЕАД – клон Струма, читалища, природозащитни и граждански организации, собственици на земи.   Събитието беше открито от Ангел Георгиев, Директор дирекция „Превантивна дейност“ – РИОСВ-Благоевград. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към конкретните правомощия на Комитета на заинтересованите страни по отношение на определянето на мерките в плановете за управление на защитените зони, по който ще бъде проследявано тяхното изпълнение. Подчертана бе значимостта на процеса на идентифициране на служители с подходяща компетентност, които да бъдат назначени в органа за управление на регионално ниво. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на план за управление на Натура 2000.   Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 30 август в Ямбол и на 8 септември в Сливен. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.   Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/