В БУРГАС СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В БУРГАС СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 28 февруари 2020 г. в Бургас се проведе регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“, което е част от Първата национална кампания на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“.  В събитието участваха рекордните 42 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Бургас: областната и общинските администрации, Националната служба за съвети в земеделието, областна дирекция  на Държавен фонд „Земеделие“, Областен информационен център – Бургас, РИОСВ – Бургас, Регионална дирекция по горите – Бургас, държавни горски и ловни стопанства, Природен парк „Странджа“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, асоциации на бизнеса и ловно-рибарски сдружения, природозащитни организации, Природонаучен музей – Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Специални гости на събитието бяха Айлин Хасан и Мартин Радев от Министерство на околната среда и водите.   Събитието бе открито от Айлин Хасан, държавен експерт в отдел „Натура 2000 и защитени територии“, дирекция „Национална служба за защита на природата“. Тя представи целите на срещата и изрази своята увереност, че съвместните усилия на заинтересованите страни в процеса на управление на Натура 2000 на регионално ниво е най-важният фактор за успех.   Последваха презентации на тема: „Правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000“, „Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни“ и „Документът за целите на Натура 2000“.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха как ще се съвмести участието на представители на държавните институции в Комитета на заинтересованите страни, с техните текущи отговорности, както и начина, по който природозащитните организации ще се включат в този процес. Обърнато бе внимание на необходимостта от ясни правила и процедури за работа на Комитета.   Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.   През месец март Първата национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ ще продължи с регионални събития в градовете Стара Загора (06.03.), Сливен (10.03.), Ямбол (11.03.), София (13.03.). Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.