в КЮСТЕНДИЛ се Проведе ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

в КЮСТЕНДИЛ се Проведе ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

На 07 февруари 2023 г. в гр. Кюстендил се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Кюстендил. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 34 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“ и общински служби по земеделие към нея, Регионална дирекция по горите – Кюстендил, Югозападно Държавно Предприятие, горски и ловни стопанства, Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – Кюстендил, Областен информационен център, РДНСК – Кюстендил, Напоителни системи ЕАД – клон Струма-Места, Кюстендилска вода ЕООД, представители на НПО, научни и граждански сдружения и бизнеса.

Събитието беше открито от Весела Кирилова, Младши експерт в отдел „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“, в РИОСВ-София, Офис Перник.

В процеса на разработването на плановете е предвидено активното участие на заинтересованите страни, чрез включването им в комитети, които ще бъдат сформирани към всеки орган за регионално управление на екологичната мрежа. Плановете ще бъдат средносрочни, стратегически документи със срок на действие от 6 години. Финансирането им ще бъде осигурено чрез мерките, включени в Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“, за което е предвиден финансов ресурс по различните програми за финансиране със средства на ЕС и националния бюджет.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на „Натура 2000“. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НПРД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Основните акценти при дискусията бяха поставени върху начина за оценяване на въздействието от прилагането на дадена мярка върху природозащитното състояние на местообитанията и видовете, както и върху начина за осигуряване на съгласуваност на плановете за управление с другите стратегически документи.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 15 февруари в Кърджали, на 16 февруари в Смолян, на 21 февруари в Бургас, на 22 февруари в Стара Загора, на 23 февруари в Ямбол, на 24 февруари в Сливен и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/