В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 14 септември 2022 г. в гр. Монтана се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Монтана. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 28 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Монтана: общински администрации, РИОСВ, ОД „Земеделие“ и общински служби към областната дирекция, Национална служба за съвети в земеделието, Регионална дирекция по горите – гр. Берковица, държавни горски стопанства, Учебно-опитно горско стопанство, Областен информационен център, местни инициативни групи и бизнес организации.   Събитието беше открито от Милена Николова, Директор на РИОСВ – Монтана. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към мотивацията за участие на отделните организации в Комитета на заинтересованите страни и тяхната роля при разработването на плановете за управление на защитените зони. Акцент бе поставен на необходимостта повишаване на доверието между заинтересованите страни, органа за управление и МОСВ, така че плановете за управление да отразяват очакванията на местните общности. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на план за управление на Натура 2000.   Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 27 септември в Русе, 28 септември в Силистра и 29 септември във Варна. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.     Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/