в ПЕРНИК се Проведе ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

в ПЕРНИК се Проведе ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

На 31 януари 2023 г. в гр. Перник се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Перник. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 31 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“ и общински служби по земеделие към нея, Басейнова Дирекция „Западнобеломорски Район“, Регионална дирекция по горите – Кюстендил, Югозападно Държавно Предприятие, Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – офис Перник, Областен информационен център, Регионален исторически музей, РДНСК – Перник, Напоителни системи – клон Перник, ловно-рибарски дружества, екологични граждански сдружения, стопански сдружения и медии.

Събитието беше открито от Ирена Миленова, Главен експерт в отдел “Превантивна дейност” в РИОСВ – София.

В процеса на разработването на плановете е предвидено активното участие на заинтересованите страни, чрез включването им в комитети, които ще бъдат сформирани към всеки орган за регионално управление на екологичната мрежа. Плановете ще бъдат средносрочни, стратегически документи със срок на действие от 6 години. Финансирането им ще бъде осигурено чрез мерките, включени в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000, за което е предвиден финансов ресурс по различните програми за финансиране със средства на ЕС и националния бюджет.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НПРД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Акцентите в дискусията бяха насочени към необходимостта от осигуряване на съвместими налични данни, необходими за разработването на плановете за управление.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 7 февруари в Кюстендил, на 8 февруари в София-област, на 14 февруари в Хасково, на 15 февруари в Кърджали, на 16 февруари в Смолян и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/