В ПЛЕВЕН СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ПЛЕВЕН СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 19 октомври 2022 г. в гр. Плевен се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Плевен. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 31 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ-Плевен: областна и общински администрации, РИОСВ, Дирекция на Природен парк „Персина“, ОД на ДФ „Земеделие“ – Плевен, ТП Държавно Горско стопанство – Плевен, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Плевен, Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – ТД Плевен, Напоителни системи ЕАД – клон Среден Дунав-Плевен, Регионален исторически музей – Плевен, Областен информационен център-Плевен, ловно-рибарски дружества, местни инициативни групи и сдружения.   Събитието беше открито от инж. Зорница Йоткова, Директор на РИОСВ-Плевен. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта да се осигури допълнителна експертна помощ при формулирането на мерките за постигането на специфичните цели на защитените зони. Подчертано бе още, че от ключово значение е хармонизирането на други стратегически документи за управление на територията, с плановете за управление на защитените зони. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.   Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 20 октомври в Ловеч, на 26 октомври в Кюстендил, на 27 октомври в Перник. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.   Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/