В ПЛЕВЕН СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ПЛЕВЕН СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 17 октомври 2023 г. в гр. Плевен се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Плевен. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 31 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен, Дирекция на Природен парк „Персина“, държавни горски стопанства, ИАРА – Плевен, Регионален исторически музей – Плевен, Медицински университет – Плевен, Областен информационен център, ВиК ЕООД Плевен, ГДПБЗН-Плевен, туристическо дружество и граждани. Събитието беше открито от инж. Зорница Йоткова, Директор на РИОСВ-Плевен.   В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Обсъдени бяха представените добри практики, както и голямата ангажираност на гражданите от представените държави за опазване на зоните от Натура 2000. Бе обсъден и въпросът за процедурата, по която могат да се променят стандартните формуляри за зоните от Натура 2000, така че да отразяват текущото състояние в тях. Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи с последното регионално събитие на 18 октомври в София. С него информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.