в ПЛОВДИВ се Проведе ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

в ПЛОВДИВ се Проведе ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

На 02 февруари 2023 г. в гр. Пловдив се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Пловдив. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 41 души от цялата област, представители на: общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“, ОД на Държавен Фонд Земеделие, Национална Служба за съвети в земеделието-ТОО Пловдив, Басейнова Дирекция „Източнобеломорски Район“, Регионална дирекция по горите – Пловдив, държавни горски и ловни стопанства, Областен информационен център, Регионален природонаучен музей, Институт по рибарство и аквакултури, ВиК ЕООД Пловдив, екологични НПО, местни инициативни групи, стопански сдружения, агенция за регионално развитие и фондация.

Събитието беше открито от Димитър Димитров, Директор на Дирекция “Превантивна дейност” в РИОСВ – Пловдив.

В процеса на разработването на плановете е предвидено активното участие на заинтересованите страни, чрез включването им в комитети, които ще бъдат сформирани към всеки орган за регионално управление на екологичната мрежа. Плановете ще бъдат средносрочни, стратегически документи със срок на действие от 6 години. Финансирането им ще бъде осигурено чрез мерките, включени в Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000, за което е предвиден финансов ресурс по различните програми за финансиране със средства на ЕС и националния бюджет.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НПРД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Акцентите в дискусията бяха насочени към необходимостта от присъединяване на заинтересованите страни и активното им участие в процеса на разработване на плановете за управление.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 14 февруари в Хасково, на 15 февруари в Кърджали, на 16 февруари в Смолян, на 21 февруари в Бургас, на 22 февруари в Стара Загора и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/