В РУСЕ се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В РУСЕ се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 27 септември 2022 г. в гр. Русе се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Русе. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 33 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Русе: областна и общински администрации, РИОСВ, Дирекция на природен парк „Русенски Лом“, Басейнова дирекция „Дунавски район“, ОД „Земеделие“, Регионална дирекция по горите – гр. Русе, СЦДП ДП – гр. Габрово, държавни ловни стопанства, Териториално звено Русе на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Русе, Областен информационен център-Русе, Напоителни системи ЕАД – клон Долен Дунав, ВиК ООД – Русе, Русенски университет, Регионален исторически музей-Русе, РДНСК-Русе, природозащитни неправителствени организации, местни туристически дружества.

Събитието беше открито от Анелия Николова, Директор дирекция “Превантивна дейност” в РИОСВ-Русе. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.

Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта от по-добра организация на данните. Важно е плановете за управление да включват ефективни мерки, а одобрението на плановете да се ускори. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.

Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 28 септември в Силистра, 29 септември във Варна и 30 септември в Добрич. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/