В СЛИВЕН СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В СЛИВЕН СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 8 септември 2022 г. в гр. Сливен се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Сливен. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 30 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Стара Загора: общински администрации, областна администрация, РИОСВ, ОД на ДФ „Земеделие“, ОД „Земеделие“, Общинско предприятие „Земеделие, гори и водни ресурси“, Югоизточно Държавно Предприятие, Регионална Дирекция по горите – Сливен, Държавни горски стопанства, Областен информационен център, представители на индустриални, търговски асоциации и сдружения, Напоителни системи ЕАД-клон Сливен, Водоснабдяване и канализация – Сливен, Изпълнителна Агенция по селекция и репродукция на животновъдството, бизнес организации, представител на Министерство на Околната среда и водите.   Събитието беше открито от Георги Русев, Директор Дирекция “Контрол на околната среда” в РИОСВ-Стара Загора. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към мотивацията за участие на отделните организации в Комитета на заинтересованите страни и тяхната роля при разработването на плановете за управление на защитените зони. Важно е да има достатъчно яснота какви точно ще бъдат задълженията на всички участници в процеса и как ще се гарантира зачитането на всички интереси на заинтересованите страни. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на план за управление на Натура 2000.   Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 12 септември във Видин, на 13 септември във Враца и на 14 септември в Монтана. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.   Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/