В София се Проведе ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

В София се Проведе ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО събитие по проект „Знания за Натура 2000“

На 08 февруари 2023 г. в гр. София се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за Софийска област. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 38 души от цялата област, представители на: общински администрации, РИОСВ, Дирекция на Природен парк „Беласица“, Общински служби по земеделие, Национална служба за съвети в земеделието-ТОО-София, Регионална дирекция по горите – София, горски и ловни стопанства към ЮЗДП, Лесозащитна станция-София, Областен информационен център, Селскостопанска академия, Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите към БАН, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Университет за Национално и Световно Стопанство, Софийски Университет, местни инициативни групи и бизнеса.

Събитието беше открито от Димитър Димитров, Главен експерт в отдел “Превантивна дейност”, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ в РИОСВ-София.

В процеса на разработването на плановете е предвидено активното участие на заинтересованите страни, чрез включването им в комитети, които ще бъдат сформирани към всеки орган за регионално управление на екологичната мрежа. Плановете ще бъдат средносрочни, стратегически документи със срок на действие от 6 години. Финансирането им ще бъде осигурено чрез мерките, включени в Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“, за което е предвиден финансов ресурс по различните програми за финансиране със средства на ЕС и националния бюджет.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на „Натура 2000“. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НПРД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Фокусът в дискусията бе поставен върху начина на определяне на бюджета за мерките за различните екосистеми и върху ролята на областните информационни центрове за изграждане на капацитет на заинтересованите страни, за изпълнение на консервационни дейности и мерки за „Натура 2000“. Отправени бяха предложения относно съдържанието на Плановете за управление, като в специално приложение на плана да се включи подробно описание на мерките за различните видове и типове природни местообитания, като се посочи точно върху кои площи те ще се прилагат.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 15 февруари в Кърджали, на 16 февруари в Смолян, на 21 февруари в Бургас, на 22 февруари в Стара Загора, на 23 февруари в Ямбол, на 24 февруари в Сливен и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania/