В СОФИЯ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В СОФИЯ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 28 октомври 2022 г. в гр. София се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за Софийска област. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 22 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ-София: областна и общински администрации, РИОСВ, Дирекция на Природен парк „Беласица“, Областна Дирекция на ДФ „Земеделие“ – София-област, Регионална дирекция по горите – София, Югозападно Държавно предприятие ДП – гр. Благоевград, държавни горски и ловни стопанства, РДНСК-Софийска област, представители на неправителствени организации и местни инициативни групи.

Събитието беше открито от Иванка Костова, Главен експерт „Превантивна дейност“ в РИОСВ-София. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.

Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта да се осигури по-бързо въвеждане на подхода за управление на мрежата Натура 2000 за да има достатъчно време за разработване на плановете за управление. Също така, беше подчертана важността от синхронизиране на мерките, които се залагат в плановете за управление, с другите стратегически документи за управление на същите територии. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.

С това регионално събитие приключи Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“. Тя обхвана всички областни градове в страната. Скоро предстои стартиране на Втората Национална кампания на тема: „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“.

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/