В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 18 октомври 2022 г. в гр. София се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област София-град. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 23 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ-София: областна и общинска администрации, РИОСВ, Дирекция на Природен парк „Витоша“, ОД „Земеделие“ – София-град, Изпълнителна Агенция по горите, Югозападно Държавно предприятие ДП – гр. Благоевград, Държавно Горско стопанство „София“, Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, Напоителни системи ЕАД – клон София, Българска стопанска камара, Областен информационен център-София, ловно-рибарски сдружения, граждански сдружения, неправителствени природозащитни организации, професионална браншова организация на лесовъди и други специалисти, практикуващи дейности в горското стопанство и представители на бизнеса.   Събитието беше открито от Любов Добрева, Главен експерт в РИОСВ-София. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта да се осигури финансиране за провеждане на допълнителни проучвания на видовете и типовете природни местообитания. Посочено бе още, че е необходимо ускоряване на процеса на въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България, за да се преодолее изоставането в последните години. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.   Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 19 октомври в Плевен, на 20 октомври в Ловеч, на 26 октомври в Кюстендил. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.   Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/