В СТАРА ЗАГОРА СЕ ПРОВЕДЕ СЪБИТИЕ ОТ ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В СТАРА ЗАГОРА СЕ ПРОВЕДЕ СЪБИТИЕ ОТ ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 6 март 2020 г. в Стара Загора се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Стара Загора. Актуалната тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 33 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Стара Загора: Областната и Общинската администрация, Националната служба за съвети в земеделието, Областната дирекция „Земеделие“, Областния информационен център, Държавните горски и ловни стопанства, Регионалната дирекция по горите, РИОСВ, ИАСАС, Областната дирекция по безопасност на храните, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Тракийския университет, Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора, местни инициативни групи, природозащитни и граждански организации.   Събитието бе открито от Пламен Йорданов, директор на РИОСВ Стара Загора. Той подчерта значимостта от участието на заинтересованите страни в процеса на управление на Натура 2000 на регионално ниво.   Последваха презентации на тема: „Правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000“, „Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни“ и „Документът за целите на Натура 2000“.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към изясняване на въпроси, свързани с процеса на разработване на плановете за управление и начинът по който заинтересованите страни ще участват в този процес.   Регионалните събития от Първата национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ ще продължат след нормализирането на обстановката в страната. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в България.   Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/