В ТЪРГОВИЩЕ се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ТЪРГОВИЩЕ се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 6 октомври 2022 г. в гр. Търговище се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Търговище. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 29 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Шумен: областна и общински администрации, РИОСВ, ОД Земеделие – Търговище и общински служби към областната дирекция, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Търговище, СИДП ДП – гр. Шумен, държавни горски стопанства, Областен информационен център – Търговище, Туристически информационен център, ВиК ООД – Търговище, Търговско-промишлена палата – Търговище, неправителствени организации, местни инициативни групи, браншови пчеларски съюз.

Събитието беше открито от Красимира Борисова, Експерт „Натура 2000“ в РИОСВ-Шумен. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.

Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта от добро финансово управление на наличните ресурси за разработване и изпълнение на плана за управление. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.

Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 18 октомври в София, 19 октомври в Плевен и 20 октомври в Ловеч. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/