В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ЯМБОЛ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 30 август 2022 г. в гр. Ямбол се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Ямбол. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 30 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Стара Загора: общински администрации, РИОСВ, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ОД на ДФ „Земеделие“, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, общински служби по земеделие към ОД „Земеделие“, Национална служба за съвети в земеделието, държавни горски стопанства, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Областен информационен център, ловно-рибарски сдружения, представители на индустриални, търговски асоциации и сдружения, Водоснабдяване и канализация – Ямбол, земеделски производители, пчеларски дружества, природозащитни организации, синдикати, собственици на земи.   Събитието беше открито от Диана Ганева, Директор дирекция „Превантивна дейност“ – РИОСВ-Стара Загора. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към мотивацията за участие на отделните организации в Комитета на заинтересованите страни и тяхната роля при разработването на плановете за управление на защитените зони. На лице е готовност от страна на собствениците на земи, ловците и други ползватели на територията да изпълняват малки по мащаб, но важни по своето значение дейности, които не изискват голям финансов ресурс. В тази връзка е важно процесът на финансиране да бъде опростен, а сроковете за одобрение на подобни дейности – съкратени. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на план за управление на Натура 2000.   Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 8 септември в Сливен, на 12 септември във Видин, на 13 септември във Враца и на 14 септември в Монтана. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.   Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/