Документи

Нормативни и стратегически документи

ЗАКОН за биологичното разнообразие
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно опазването на дивите птици
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
НАРЕДБА за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони
2011/484/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 11 юли 2011 година относно формуляра за представяне на информация за зони по Натура 2000 (нотифицирано под номер C(2011) 4892) – Отменя Решение 97/266/ЕО на Комисията. Регистъра на постъпилите становища в хода на обществените консултации

Проект на Актуализирана Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД)

Обхват на предложените мерки в НПРД

Цифрови данни свързани с мрежата Натура 2000
Обща информация и данни получени в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"

Доклади, методики и схеми за мониторинг на целеви видове и природни местообитания от Натура 2000
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
Природни местообитания
Целеви видове:
Растения
Безгръбначни
Риби
Земноводни
Влечуги
Бозайници
Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици:
Общи документи
Птици

Птици2

Видове1

Видове2

Видове3

Местообитания1

Местообитания2

Местообитания3

Национална приоритетна рамка за действие
Национални и регионални събития