За проекта

МОСВ изпълнява проект „Знания за Натура 2000“Проектът стартира с провеждане на проучване на комуникационните потребности и нагласи на заинтересованите страни и широката аудитория за подхода за управление на Натура 2000, за ролята и участието им в процеса на разработване на планове и изпълнение на мерки в плановете за управление на Натура 2000. Въз основа на проучването се предвижда създаване на единна комуникационна платформа, която ще подпомогне провеждането на три национални информационни кампании „Знания за Натура 2000“, които целят повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на Натура 2000. В рамките на кампанията ще бъдат организирани 3 национални и 84 регионални събития  за представяне на възможностите и ползите, които предоставя европейската екологична мрежа.

Ще бъде разработена концепция за дигитална маркетинг кампания. Ще бъде създадена онлайн платформа, на която ще бъдат качвани всички материали, подготвени от изпълнителите. Посредством дигиталната платформа ще бъдат проведени три национални конкурса „Знания за Натура 2000“, по един годишно, на които ще бъдат излъчени по 28 регионални и 3 национални победители. За целта ще се разработи интерактивен конкурсен инструмент. В рамките на проекта ще бъдат организирани и три научни форума по актуални специфични теми, свързани с мрежата Натура 2000.

В резултат на реализацията на дейностите по проекта се очаква  да се постигне популяризиране на целите на европейската екологична мрежа и да се генерира широка обществена подкрепа за тяхното постигане.

Проект BG16M1OP002-3.006-0001-C03 “Знания за Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Бенефициент по него е Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 645 000 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение до 14.05.2023 г.