Какъв ще бъде подходът за управление на “Натура 2000” в България?

Какъв ще бъде подходът за управление на “Натура 2000” в България?

София ще е домакин на първото национално събитие на тема “Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на “Натура 2000″ в България”.

То ще се проведе на 28 януари 2019 г. в зала “Киото” в столичния хотел “Маринела”, модерирано от ръководителя на екипа Светлана Папукчиева.

Началото на събитието ще бъде дадено от зам.-министъра на околната среда и водите Красимир Живков, след което лекторите – Светлана Папукчиева и Мирослав Калугеров, директор Дирекция НСЗП към МОСВ, ще очертаят правно-нормативната рамка на новия подход за управление на Натура 2000.

Във вторият панел пък ще станат ясни отговорностите на Националния консултативен съвет.

Експертът по видове и природни местообитания Томас Елмауер ще представи целите на Натура 2000 в третия панел, след което са предвидени дискусии.

Първото национално събитие “Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на “Натура 2000″ в България” се осъществавя по проект “Знания за Натура 2000”, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Какво представлява Натура 2000?

Като европейска мрежа от защитени зони, Натура 2000 трябва да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа, както на сушата, така и в морската среда. Тя се базира на две директиви: – Директива за местообитанията, по която в България са определени 234 защитени зони – Директива за птиците, по която в България са определени 120 защитени зони

Кои са националните органи на новия подход за управление на Натура 2000?

1. Дирекция “Национална служба за защита на природата” (НСЗП) към МОСВ Дирекцията определя зоните по Натура 2000, осигурява научно изграждане на мрежата и дейностите по опазване, разработва и управлява Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, разработва и проследява изпълнението на Документ за целите на Натура 2000, проследява постигането на целите по Натура 2000 на национално ниво. Дирекцията осъществява и комуникация на ниво ЕС във връзка с докладването по чл. 12 от Директивата за птиците и чл. 17 от Директивата за местообитанията.

2. Национален консултативен съвет към министъра на околната среда и водите Съветът проследява и обсъжда напредъка в управлението на мрежата Натура 2000 и допринася за промени в законовата и нормативна рамка за управление на мрежата. Той дава становища по всички стратегически документи за управление на мрежата, преди да бъдат приети и одобрени от министъра на околната среда и водите.

Регионални органи за управление на Натура 2000

В регионалните инспекции по околната среда и водите на МОСВ се създават Комитети на заинтересованите страни. Те оценяват състоянието на целевите видове и местообитания, социално-икономическото състояние и приоритетите за развитие на територията, разработват планове за управление на Натура 2000 на регионално ниво и оценяват постигнатия ефект от изпълнението на мерките в тях, развиват и поддържат капацитета на участниците в регионалното управление на Натура 2000.

Комитети на заинтересованите страни

– Участват в целия процес по изготвяне на плановете за регионално управление на Натура 2000 и ги одобряват преди съгласуването им от Националната структура за управление на Натура 2000; – Проследяват и обсъждат редовно напредъка по изпълнение на плановете; – Предлагат актуализация на плановете при доказана необходимост.

Какви са принципите за европейска хармонизация на управлението на Натура 2000 в България?

1. Управлението на мрежата следва да допринесе за подобряване/поддържане на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания на национално/биогеографско ниво.

2. Ефективното управление на защитените зони следва да се основава на достоверни научни данни и анализи и да се подкрепи от опит, базиран на успешни практики в европейската мрежа. Прилаганият научен подход е гарант за определяне на ефективни и ефикасни цели, избор и прилагане на мерки с устойчив резултат, създаване на доверие и увереност в управлението на мрежата у всички заинтересовани страни.

3. Повече усилия към онези видове и типове местообитания, за които страната има по-ключова роля, и към тези, чието оцеляване е сериозно застрашено. Това ще осигури приноса на България за постигане на целите на европейската мрежа.

4. В Натура 2000 всички икономически и социални дейности са възможни при спазване на изискванията на двете природозащитни директиви. Това дава възможности и за устойчиво развитие на териториите.

5. Общите цели трябва да бъдат постигани чрез залагане на реалистични конкретни цели и съответните природозащитни мерки, които трябва да бъдат определяни с участието на всички засегнати заинтересовани страни.

6. Собственикът/ползвателят е най-добрият стопанин на територията и той следва да играе главна роля в постигане целите на територията.

7. Защитата на околната среда е обща задача за правителствата, гражданите и икономическите оператори, осъществявана чрез сътрудничество между тях.

8. Информираността и убедеността на цялото общество за ползите от Натура 2000 е основен фактор за постигане на съвместяване между опазването на природата и икономическото развитие.

Проект: Проект BG16М1ОР002-3.006-0001-С03 „Знания за Натура 2000“ към Министерството на околната среда и водите Дирекция „Национална служба за защита на природата“.

Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по проект BG16М1ОР 002-3.006-0001-С03 „Знания за Натура 2000“.”Прочети още на: https://www.dnes.bg/obshtestvo/2020/01/27/kakyv-shte-byde-podhodyt-za-upravlenie-na-natura-2000-v-bylgariia.437166