КАПАЦИТЕТЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗОНИТЕ ПО НАТУРА 2000 БЕШЕ ОБСЪДЕН НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА В ПЛОВДИВ

КАПАЦИТЕТЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗОНИТЕ ПО НАТУРА 2000 БЕШЕ ОБСЪДЕН НА РЕГИОНАЛНА СРЕЩА В ПЛОВДИВ

На 27 февруари 2020 г. в Пловдив се проведе регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“, което е част от Първата национална кампания на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“. Участваха 37 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Пловдив: областната и общинските администрации, Националната служба за съвети в земеделието, Областна дирекция „Земеделие“, Агенция за регионално развитие – Пловдив, Областен информационен център – Пловдив, РИОСВ, Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионална дирекция по горите, държавни горски и ловни стопанства, биосферен парк „Червената стена“, природозащитни организации, Регионален природонаучен музей – Пловдив.   Събитието бе открито от Десислава Георгиева, директор на РИОСВ Пловдив. Тя подчерта значимостта на участието на заинтересованите страни в процеса на управление на Натура 2000 на регионално ниво и изрази своята увереност, че срещата и предстоящите дискусии ще допринесат за формиране на общо разбиране за начина, по който управленските процеси следва да протичат на регионално ниво.   Последваха презентации на тема: „Правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000“, „Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни“ и „Документът за целите на Натура 2000“.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени основно към подхода за разпределение на ролите и отговорностите между националното и регионалното ниво на управление, както и готовността за разработване на плановете за управление на регионално ниво.   Участниците в срещата изразиха удовлетвореност от поднасянето на информацията по разбираем и същевременно задълбочен начин. Те заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.   Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/