МОСВ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

МОСВ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

Министерство на околната среда и водите започна изпълнението на проект „Знания за Натура 2000“. Основната цел на проекта е повишаване на нивото на информираност на населението и на капацитета и приноса на заинтересованите страни за европейската екологична мрежа Натура 2000.

Екипът за управление на проекта ще представи основните дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени по него на въвеждаща пресконференция.

Събитието ще се състои на 19.07.2019 г. от 15:00 ч. в Център Проджект Лаб – зала Роял, гр. София, бул. „Мария Луиза“ 58, ет 2.

Проект BG16M1OP002-3.006-0001-C03 “Знания за Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Бенефициент по него е Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 645 000 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение до 14.05.2023 г.