ПРОВЕДЕ СЕ ВСТЪПИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.006-0001 “ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

ПРОВЕДЕ СЕ ВСТЪПИТЕЛНАТА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЕКТ BG16M1OP002-3.006-0001 “ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

Екипът за управление на проект BG16M1OP003-3.006-0001 “Знания за натура 2000“ проведе встъпителна информационна кампания за представяне на дейностите по проекта. В рамките на кампанията бяха проведени две срещи на 10.12.2018 г. в гр. Варна и на 14.12.2018 г. в гр. София, в които взеха участие над 60 представители на заинтересованите страни. По време на срещите бяха представени обхвата и графика на дейностите по проекта, както и предизвикателствата при въвеждането на новия подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Фокусът на събитието в гр. Варна беше поставен върху морските защитени зони от мрежата Натура 2000 и възможностите за обезпечаване на тяхното ефективно управление, предвид необходимостта от значителен финансов ресурс, специфична експертиза и добра координация на всички участници в процеса. В рамките на събитието бяха представени също целите и очакваните резултати от проект „Натура 2000 в Черно море“.

Проект BG16M1OP002-3.006-0001-C02 “Знания за Натура 2000“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда 2014-2020г.“. Целта на проекта е уеднаквяване на първоначалната информираност, надграждане на осведомеността и предоставяне на актуална и експертна информация на заинтересованите страни за мрежата „Натура 2000“, както и актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по Натура 2000. Общата стойност на проекта е 4 300 000 лв., от които 3 655 000 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 645 000 лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 14 декември 2017 г., а продължителността му е 65 месеца.