ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“ ЗА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“ ЗА ОБЛАСТ СМОЛЯН

На 5 февруари 2020 г. в Смолян се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Смолян. Актуалната тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 35 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Смолян: Областната и Общинската администрация, Националната служба за съвети в земеделието, Областна дирекция „Земеделие“, Асоциацията на Родопските общини, Областния информационен център, държавните горски стопанства и Регионалната дирекция по горите, РИОСВ, ловно-рибарски дружества, сдружения на бизнеса и браншови организации, Местната инициативна група, природозащитни и граждански организации. Събитието беше открито от инж. Екатерина Гаджева, директор на РИОСВ – Смолян. Тя изрази своята убеденост, че въвеждането на новия подход за управление на Натура 2000 в България ще предостави възможности за развитие на региона и за опазване на неговата уникална природа. Важен елемент в този подход е Комитетът на заинтересованите страни и активността на неговите членове в процеса на вземане на решения. Последваха презентации на тема: „Правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000“, „Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни“ и „Документът за целите на Натура 2000“. Акцентите в заключителния панел „Питай за Натура 2000“ бяха времевата рамка за приемане на измененията в Закона за биологичното разнообразие и за разработване на регионалните планове за управление на Натура 2000, както и факторите за успех на новия подход. След оживена дискусия се оформи виждането, че в Комитетите на заинтересованите страни следва да намерят представителство всички групи, които имат връзка с територията на защитените зони, включително дребните собственици на земи. Участниците в срещата изразиха удовлетвореност от поднасянето на информацията по разбираем и същевременно задълбочен начин. Те заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000. Подчертано беше, че доброто сътрудничество с РИОСВ – Смолян ще продължи и ще се развие в партньорство за управление на екологичната мрежа на регионално ниво. Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 6 февруари в Кърджали, на 10 февруари в Габрово, на 11 февруари във Велико Търново. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/