ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000

ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000

Документът за целите на Натура 2000 се разработва в рамките на проект BG16M1OP002-3.006-0001-C03 „Знания за Натура 2000“, изпълняван от Дирекция „Национална служба за защита на природата“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Документът за целите на Натура 2000 е ключов за управлението на мрежата. Документът определя целите на трите нива (биогеографско/ национално, ниво мрежа Натура 2000 и зоново), чрез постигането на които България ще изпълни своите ангажименти в областта на Натура 2000, като държава членка на ЕС. Той дава насоки за разработването на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) и регионалните планове за управление на Натура 2000.
Повече информация може да намерите на официалния сайт на МОСВ. Всички прилежащи документи може да изтеглите от ТУК.
Писмени становища може да изпращате на електронен адрес: ahasan@moew.government.bg. Крайна дата за получаване на становища по проекта на Документа за целите на Натура 2000 е 26 юли 2019 г.