ПЪРВО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ПЪРВО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ЗА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

В Благоевград ще се проведе регионално събитие на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“, част от Първа национална кампания по проект „Знания за натура 2000“ Дата и място на провеждане: 26.08.2022 г., хотел „Корона“, с адрес: гр. Благоевград, ул. “Никола Вапцаров” № 16 Лектор и Модератор: г-жа Светлана Папукчиева Програма 09:00 – 09:30 Регистрация на участниците 09:30 – 09:40 Откриване на Първото регионално събитие от представител на РИОСВ Благоевград 09:40 – 11:00 Панел 1: Правно-нормативна рамка на новия подход за управление на Натура 2000 11:00 – 11:30 Кафе – пауза 11:30 – 13:00 Панел 2: Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни 13:00 – 14:00 Обяд 14:00 – 15:30 Панел 3: Документ за целите на Натура 2000 15:30 – 16:00 Кафе – пауза 16:00 – 17:30 Панел 4: Панел за въпроси и отговори: „Питай за Натура 2000“ За допълнителни въпроси и информация можете да се свържете с Консорциум „Комуникации за Натура 2000“. За контакт: – Регионален координатор: Ема Енева, тел: 0895 549 482; Ел. поща: registrations@dicon- bg.com ; – Централен офис, Координатор: Силвия Христоскова, тел.: 02/ 944 51 10; 0898 615 591; Ел. поща: registrations@dicon-bg.com ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В РЕГИОНАЛНОТО СЪБИТИЕ 1. Кметове на населени места/райони. 2. Областни управители. 3. Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ). 4. Басейнови дирекции. 5. Структури на МЗХ на регионално ниво – горско- и ловностопански, за съвети в земеделието и т.н. 6. Природни/Национални паркове. 7. Регионални организации на икономически субекти/ собственици и ползватели на земи и имоти или регионални структури на национални организации на такива субекти. 8. Местни инициативни групи/Местни рибарски групи и други сдружения за местно/регионално развитие. 9. Научни организации – институти, университети. 10. Регионални природонаучни музеи. 11. Неправителствени организации на регионално ниво или регионални структури на национални неправителствени организации. 12. Местни асоциации/сдружения на бизнеса; местни браншови сдружения и организации. 13. Местни туристически организации 14. Местни земеделски производители 15. Представители на РД ПБЗН