В ХАСКОВО СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ХАСКОВО СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 17 февруари 2020 г. в Хасково се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за Областта. Актуалната тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 36 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Хасково: областната и общинските администрации, Националната служба за съвети в земеделието, областна дирекция „Земеделие“, държавен фонд „Земеделие“, областния информационен център, държавни горски стопанства, РИОСВ, ИАРА, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, ловно-рибарски дружества, сдружения на бизнеса и браншови организации, местни инициативни групи, природозащитни организации, читалища.   Любомир Дайновски, директор на дирекция „Превантивна дейност“ в РИОСВ – Хасково направи ретроспекция на процеса на определяне на мрежата Натура 2000 в България. Той представи и предизвикателствата, пред които са били изправени местните общности по пътя на приемане и спазване на задълженията, произтичащи от природозащитните директиви. Г-н Дайновски изрази своята убеденост, че единствено чрез съвместните усилия на администрациите, бизнеса и обществото може да се постигне добро управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво. Именно това е и логиката на новия подход за управление на Натура 2000 в България.   След това бяха направени презентации на тема: „Правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000“, „Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни“ и „Документът за целите на Натура 2000“.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха свързани с необходимостта от комуникация между участниците в Комитета на заинтересованите страни, така че да бъдат определени адекватни мерки в плана за управление, както и създаването на положителни нагласи и отговорност за изпълнението на мерките.   Участниците в срещата изразиха удовлетвореност от поднасянето на информацията по разбираем и същевременно задълбочен начин. Те заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.   До края на месеца са предвидени три регионални събития от Първата национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“: на 18 февруари в Пазарджик, на 27 февруари в Пловдив и на 28 февруари в Бургас. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.