ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 11 февруари 2020 г. във Велико Търново се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Велико Търново. Актуалната тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 35 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Велико Търново: областната и общинските администрации, Националната служба за съвети в земеделието, областна дирекция „Земеделие“, областния информационен център, ДПП „Персина“, държавни горски стопанства и регионалната дирекция по горите, РИОСВ, ИАРА, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, туристически дружества, сдружения на бизнеса и браншови организации, местни инициативни групи, природозащитни и граждански организации.

Събитието откри Светослав Станчев, главен експерт в направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ – РИОСВ Велико Търново. Последваха презентации на тема: „Правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000“, „Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни“ и „Документът за целите на Натура 2000“.

Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта мерките да бъдат формулирани с участието на всички заинтересовани страни, така че да се осигури тяхното изпълнение в бъдеще. Подчертано бе още, че финансирането на органите за управление следва да бъде устойчиво във времето, за да бъдат привлечени млади и мотивирани хора, които да изпълняват възложените им отговорности. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.

До края на месеца предстоят още четири регионални събития от Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“: на 17 февруари в Хасково, на 18 февруари в Пазарджик, на 27 февруари в Пловдив и на 28 февруари в Бургас. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/първа-национална-кампания/