March 2023

На 14 март 2023 г. в гр. Монтана се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Монтана. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 27 души от...