March 2023

На 28 март 2023 г. в гр. Шумен се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Шумен. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 29 души от...