Базови принципи за европейска хармонизация на управлението на Натура 2000 в България

Принцип 1: Управлението на мрежата следва да допринесе за подобряване/поддържане на благоприятно природозащитно състояние на видовете и природните местообитания на национално/биогеографско ниво.

Принцип 2: Ефективното управление на защитените зони следва да се основава на достоверни научни данни и анализи и да се подкрепи от опит, базиран на успешни практики в европейската мрежа. Прилаганият научен подход е  гарант за определяне на ефективни и ефикасни цели, избор и прилагане на мерки с устойчив резултат, създаване на доверие и увереност в управлението на мрежата у всички заинтересовани страни. 

Принцип 3: Повече усилия към онези видове и типове местообитания, за които страната има по-ключова роля, и към тези, чието оцеляване е сериозно застрашено. Това ще осигури приноса на България за постигане на целите на европейската мрежа.

Принцип 4: В Натура 2000 всички икономически и социални дейности са възможни при спазване на изискванията на двете природозащитни директиви. Това дава възможности и за устойчиво развитие на териториите. 

Принцип 5: Общите цели трябва да бъдат постигани чрез залагане на реалистични конкретни цели и съответните природозащитни мерки, които трябва да бъдат определяни с участието на всички засегнати заинтересовани страни. 

Принцип 6: Собственикът/ползвателят е най-добрият стопанин на територията и той следва да играе главна роля в постигане целите на територията.

Принцип 7: Защитата на околната среда е обща задача за правителствата, гражданите и икономическите оператори, осъществявана чрез сътрудничество между тях.

Принцип 8: Информираността и убедеността на цялото общество за ползите от Натура 2000 е основен фактор за постигане на съвместяване между природа и икономическото развитие.