Функционални характеристики на Органите за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво

  • Формира съвет на заинтересованите страни (СЗС) и го председателства;

  • Назначава координатор на съвета и ръководи, и контролира неговата работа;

  • Осигурява цялостния процес на набиране на данни и информация, необходими за разработването на плановете за управление на защитените зони;

  • Осигурява необходимата експертиза за извършването на анализи и оценки, свързани със състоянието на целевите видове и местообитания, и информацията за социално-икономическото състояние и приоритетите за развитие на територията;

  • Отговаря за разработването на плановете за управление, в т.ч. консервационни и други мерки, допринасящи за постигане на целите на териториите в Натура 2000, в контекста на устойчивото им развитие.