Официални правила

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на втори национален Oнлайн конкурс „Знания за натура 2000“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КУИЗА

1.1 Онлайн конкурсът ”Знания за Натура 2000”, наричана по-нататък накратко “Куиза”, се организира и провежда от Обединение Диджитал Рисърч Груп, с ЕИК: 177311367 и регистрация по ДДС №BG177311367, с адрес на управление гр. София, бул. Г.С. Раковски № 80, ет. 1, представлявано от Евлина Куртева

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Куиза са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Куиза, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на сайтa на https://natura2000.bg/ за целия период на Куиза.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Куиза по всяко време, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта https://natura2000.bg/.

2.4. С участието си в Куиза участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Куиза.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Куиза ще са поддържани и управлявани от Организатора на Куиза

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУИЗА

3.1. Куизът се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Куиза ще имат възможност да участват граждани и организации от всички региони на България.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУИЗА

5.1. Куизът стартира на 26.04.2023 г. и продължава до 26.05.2023 г. (вкл.).

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите ще бъдат разпределени на няколко нива:

Големи награди
:

Национални награди:

Лаптоп LENOVO Notebook IdeaPad 3 UltraSlim Core i3-1115G4 15.6inch FullHD IPS AG 8GB DDR4 512GB PCIe SSD DOS 2Y Arctic Grey – 1 бр.
Смартфон SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E20 ( XT2155-6) PL 2+32 GP DS Graphite Grey – 1 бр.
Фотоапарат – Canon – SX620 HS, Black 1 бр.

Регионални награди:
Таблет Lenovo Tablet 8.0INCH 1280*800 IPS/A22 TAB QC 2.0GHZ 64BIT/LP DDR3 2GB + 16GB – 28 бр.- всяка една област ще има по един регионален победител.

Насърчаващи награди:

Пауърбанки за зареждане 10,000mAh Li-poly battery, Input 5V/2A, Output 5V/2.1A (Max) – 33 бр.

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КУИЗА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

8.1. Всеки един потребител, който се е регистрирал успешно и е отговорил правилно на всички въпроси, участва в томболата за наградите съгласно т. 7.
*Всеки един потребител, който се е регистрирал, но без да отговори правилно на всички въпроси участва в томбола само за насърчаващи награди.

Тегленето на наградите ще се извърши от компютърен софтуер на случаен принцип пред тричленна комисия. Всички спечелили награда ще бъдат уведомени с SMS след изтеглянето им в края на периода на Куиза, а наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора – куриерска фирма.

8.1.1. Регистрация: за да участва в Куиза, Участникът е необходимо:

  • Да достъпи платформата https://natura2000.bg/
  • Да отговори на Куиза от общо 10 въпроса. Всеки един въпрос ще има четири отговора, като само един от тях ще бъде верен. При верен отговор на въпрос, Участникът ще получава по 1 точка. Информация, свързана с правилния отговор, ще бъде поместена по интерактивен начин на платформата https://natura2000.bg/ и всеки Участник ще може да я достъпи.
  • След като Учаснтникът отговори на всички въпроси, ще има възможност да се регистрира чрез регистрационната форма, която се появява след последния въпрос на Куиза. Тя се състои от полета с име/фамилия/телефонен номер/имейл адрес/община.
  • *Само победителите, които са отговорили правилно на всички въпроси, ще участват в томбола за националните награди. Всички регистрирани потребители участват за регионални и насърчаващи награди.
  • При регистрация Участникът трябва да се съгласи с Условията за участие в Куиза (отметка в съответното поле, че са прочели Официалните правила на Куиза).

8.1.2. За да бъде допуснат за участие в Куиза за спечелване на една от Големите награди, Участникът трябва да е отговорил вярно на всички 10 въпроса от куиза и успешно да се е регистрирал на https://natura2000.bg/.

За да вземе участие в тегленето на насърчаващи награди, Участникът трябва единствено да се регистрира на https://natura2000.bg/

8.1.3. При спечелване на награда от Куиза, участникът ще бъде уведомен с SMS и поканен да предостави следните лични данни – две имена, адрес за доставка и телефон. От спечелилите големите и регионални награди ще бъде поискана информация за тяхното ЕГН, с цел заплащане на дължимите данъци съгласно ЗДДФЛ.

8.1.4 Наградата се предоставя в рамките на 30 работни дни след получаване на контактната информация от печелившия. Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни.

8.1.5 Период на теглене:

Тегленето на печелившите участници се извършва в периода 29.05.2023 г. и 31.05.2023 г.

8.1.6. Участникът може да се регистрира само веднъж и 1 участник може да спечели максимум 1 бр. голяма награда и/или 1 бр. насърчаваща награда за целия период на Куиза.

8.1.7. Организаторът на Куиза или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградите в рамките на 1 седмица след получаването на контактната информация. В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да ПОДПИШЕ ПРИЕМО ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, КОЙТО УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ Е ПОЛУЧИЛ НАГРАДАТА СИ. В случай че в рамките на  30 работни дни от получаване на информация за контакт, доставката на наградата не може да се осъществи, по вина, която не може да се вмени на Организатора, то награда не се предоставя. За избягване на съмнение при неуспешен опит за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Спечелилите участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

9.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите.или при тяхното използване от страна на печелившия участник.

9.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

9.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

9.5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите по т. 7.1  са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за техния паричен еквивалент.

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КУИЗА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Куиза по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация/обезщетение и др.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Куиза и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Куиза, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе.

13.2. С участието в тази Промоция участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Куиза, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

ЧАСТ 14. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни, с настоящото Организаторът информира участниците в Куиза относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани във връзка с провеждането на Куиза и предоставяне на наградите описани в част 7.

14.2  Личните данни на печелившите в частност име и фамилия и населено място ще бъдат официално обявени от организатора в прес съобщения. Това е във връзка със запознаване на обществеността с печелившите от конкурса.

14.3. За целите на получаването на награда от Куиза, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, телефонен номер, имейл адрес, община.

Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно – участие в Куиза с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Куиза.

Всеки участник в Куиза се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Куиза, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Куиза и неговите подизпълнители.

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Куиза и за период от шест месеца след края й. Печелившите участници в Куиза са уведомени  за обработване на личните им данни от организатора на Куиза за целите на осъществяване на Куиза, доставяне на наградите и изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ за срока на Куиза и 10 години  от нейното приключване.

14.4. Спечелилите лаптоп, смартфон, фотоапарат, таблет или пауърбанки за зареждане участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

14.5. Включвайки се в Куиза на ОРГАНИЗАТОРА, участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни – три имена, адрес, телефон и пощенски код и ЕГН за участниците спечелили лаптоп, смартфон, фотоапарат или таблет. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в Куиза лични данни за целите на организацията/осъществяването на Куиза и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на Куиза, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата  на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на Куиза.

14.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

  • администриране на провеждането на Куиза и комуникация с участниците;
  • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;

– изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
14.7. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в Куиза самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните разпоредби за  защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на Куиза:

  • куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

14.8. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://natura2000.bg/.

14.9. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

14.10. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: kuiz@natura2000.bg

14.11. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Куиза има право  да:

– поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

– поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

– поиска изтриване на личните данни (познато още като “правото да бъдеш забравен”), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;

– получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като “право на преносимост на данните”);

  • възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
  • поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни – Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg,, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Куиза, прилагайки доказателство за самоличност на имейл: kuiz@natura2000.bg.