Органи за управление на регионално ниво

ЗИД на ЗБР 2020, ЗИД на ЗБР 2022

Създава се чл. 117а:

Чл. 117а. (1) Регионален орган за управление на защитените зони, …. е директорът на РИОСВ, директорът на ДНП, директорът на БДЧР и БДДР, който:

1. разработва териториалния план за управление ..;

2. утвърждава териториалния план за управление.. Предлага за утвърждаване пред министър на МОСВ;

3. осигурява комуникация със собствениците … подкрепя ги организационно и методически;

4. изпълнява и/или координира мерки и дейности, включени в териториалния план за управление. Не фигурира в ЗИД на ЗБР 2022;

5. извършва оценка и докладва … на националния орган … за изпълнението на териториалния план …;

6. извършва промени в териториалния план за управление, …. Предлага за утвърждаване пред министър на МОСВ;

7. председателства работата на Комитета на заинтересованите страни.

(2) Директорът на съответната РИОСВ, ДНП, БД определя със заповед състава на Комитет на заинтересованите страни, в който се включват представители на …

(3) Директорът на съответната РИОСВ утвърждава правилник за … Комитета на заинтересованите страни. Не фигурира в ЗИД на ЗБР 2022.