Поддържане на пълнота на първия дървесен етаж

Пример 91Z0 Гори от сребролистна липа

Природното местообитание включва гори с участие над 4 десети на сребролистна липа (Tilia tomentosa) в първия дървесен етаж. Срещат се в хълмистите и предпланински райони, върху льосова или варовикова подложка. Заемат главно склоновете със северно и източно изложение, с наклон от 5 до 45°. По-рядко (в Лудогорието) се срещат по билата и на сравнително равни терени. Почвите са кестеняви черноземи (Kastanik chernozems), файоземи (Phaeozems,) и лесивирани (Luvisols). Те са с развит хумусен хоризонт и са добре овлажнени. Липовите гори са изразено монодоминантни. Освен основният вид – Tilia tomentosa, в дървесния етаж участват сравнително често Acer campestre, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Q. robur.

 • Разпространение:

  • Общо: Южна Централна Европа и северните и средните части на Балканския полуостров (България, Румъния, Сърбия)

  • България: Дунавската равнина и Североизточна България (Лудогорието)

 • Съотношение:

  • EU=BG: Площ = 268,7 km2, 307 10×10 км квадрата

 • Природозащитно състояние (съгласно докладване по чл. 17 за периода 2007-2012 г.):

  • ALP: Range=FV, Area=FV, Structure=U1, Future=U1 => U1

  • BLS: Range=V, Area=FV, Structure=U1, Future=U1 => U1

  • CON: Range=FV, Area=FV, Structure=U1, Future=U1 => U1

Пример 91Z0 – Специфични цели (1)

За защитена зона BG0000366 „Кресна Илинденци“