Специфични природозащитни цели за всяка защитена зона се разработват за:

Специфични природозащитни цели за всяка защитена зона се разработват за:

1. 233 защитени зони за местообитанията

2. 120 защитени зони за птиците