В БЛАГОЕВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В БЛАГОЕВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 03 октомври 2023 г. в гр. Благоевград се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Благоевград. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 28 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, дирекциите на „Национален парк Пирин“, „Национален парк Рила“ и Природен парк „Рилски манастир“, Областна дирекция на Държавен Фонд Земеделие – гр. Благоевград, Регионална дирекция по горите – гр. Благоевград, Югозападно държавно предприятие, държавни горски стопанства, Областен информационен център, Сдружение на югозападните общини, Регионален експертно-консултантски и информационен център, бизнес инкубатор „Гоце Делчев“ и фондация „Рила планина“. Събитието беше открито от Ангел Георгиев, Директор на дирекция „Превантивна дейност“ в РИОСВ-Благоевград.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Основните акценти бяха поставени върху прилагането на мерки в пасищни местообитания и начинът, по който следва да се проследяват резултатите от тях. Подчертана бе необходимостта от по-интензивна комуникация с частните стопани в природните паркове.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 16 октомври в Ловеч, на 17 октомври в Плевен и на 18 октомври в София. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.