В България се опазват следните видове и типове местообитания по „Натура 2000“

Видове и типове природни местообитания по “Натура 2000”:
1. 90 типа природни местообитания по Приложение 1 на Директивата за 

Местообитанията;
2. 124 вида животни и растения по Приложение 2 на Директивата за местообитанията;
3. 119 вида птици по Приложение 1 на Директивата за птиците, както и редовно срещащи се мигриращи видове.