В ЛОВЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ЛОВЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 05 април 2023 г. в гр. Плевен се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Плевен. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 30 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Общинска служба по земеделие – гр. Плевен, ДФ „Земеделие“ – гр. Плевен, НССЗ-ТОО Плевен, ТП ДГС-Плевен, ИАРА-Бургас, Сектор „РК“ Плевен, Регионален исторически музей – Плевен, Областен информационен център, РДПБЗН – Плевен, Ловно-рибарско Дружество – Плевен, Институт за регионални изследвания и стратегии и местни инициативни групи. Събитието беше открито от инж. Зорница Йоткова, Директор на РИОСВ – Плевен.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Основният акцент в дискусията беше във връзка с очаквания период на създаване на Комитетите на заинтересованите страни. Бяха поставени въпроси, свързани с информация за находищата на черен бор в областта, както и с проблемите с мечките.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ приключи успешно. Информационната кампания обхвана всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania