В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 14 март 2023 г. в гр. Монтана се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Монтана. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 27 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, ОД на ДФ Земеделие – гр. Монтана, РДГ – Берковица, държавни горски и ловни стопанства, ИАРА-Сектор РК-Монтана, Областен информационен център – Монтана, СЛРД „Огоста“, Регионален исторически музей – гр. Монтана, РДПБЗН-Монтана, местни инициативни групи и сдружения. Събитието беше открито от Милена Николова, Директор на РИОСВ – Монтана.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Основните акценти в дискусията бяха поставени върху измерването на ефективността на прилаганите мерки по НРПД, както и върху мерките за изграждане на капацитет, особено по предотвратяване на пожари.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 23 март в Добрич, на 28 март в Шумен, на 29 март в Разград, на 30 март в Търговище и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania