В ПЕРНИК СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ПЕРНИК СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 04 октомври 2023 г. в гр. Перник се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Перник. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 28 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Перник, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Перник, Регионална дирекция по горите – гр. Кюстендил, Югозападно държавно предприятие, държавни ловни стопанства, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Сектор РК – Перник, Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН, Областен информационен център, Напоителни системи ЕАД – Клон „Струма-Места“, РДПБЗН – Перник, РДНСК – Перник, екологична неправителствена организация, местно сдружение за регионално бизнес развитие, туристическо дружество и представители на медиите. Събитието беше открито от Весела Кирилова, Младши експерт „Превантивна дейност“ в РИОСВ-София, офис Перник.

В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Основните акценти бяха поставени върху доброволното прилагане на мерките за опазване на типове местообитания, както и хармонизирането на мерките от Плановете за намаляване на риска от наводненията и изискванията на заповедите за зоните от Натура 2000. Коментирана бе и необходимостта от по-интензивна работа с младите хора и учениците.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 16 октомври в Ловеч, на 17 октомври в Плевен и на 18 октомври в София. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.