ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

ВЪВ ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 20 март 2023 г. в гр. Варна се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Варна. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 30 души от цялата област, представители на: общински администрации, РИОСВ, ДПП „Златни пясъци“, Басейнова Дирекция „Черноморски район“, Областна Дирекция на „ДФ Земеделие“, НССЗ-ТОО Варна, Регионална Дирекция по горите-Варна, Североизточно Държавно Предприятие-Шумен, държавни горски стопанства, „Напоителни системи“ – клон Черно море, Институт по рибни ресурси – Варна, Технически университет-Варна, Областен информационен център, Варненска търговско-индустриална камара, РДНСК-Варна, сдружение на земеделски организации, фондация и гражданско сдружение за опазване на околната среда и устойчивото развитие. Събитието беше открито от Стела Дочева, Главен експерт в Дирекция „Превантивна дейност“ от РИОСВ-Варна.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Основните акценти на дискусията бяха поставени върху начина, по който плановете за управление на защитените зони следва да се съвместят с плановете за управление на защитените територии и необходимостта от осигуряване на качествена външна експертиза за разработването на мерките.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 28 март в Шумен, на 29 март в Разград, на 30 март в Търговище, на 04 април в Ловеч, на 05 април в Плевен и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania