ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 7 март 2023 г. в гр. Велико Търново се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Велико Търново. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 25 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, ДПП „Персина“, Басейнова Дирекция „Дунавски район“, РДГ Велико Търново, Областен информационен център, НССЗ – ТОО Велико Търново, ВСУ „Черноризец Храбър“ и представители на бизнеса. Събитието беше открито от инж. Мая Радева, Директор на РИОСВ – Велико Търново.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Основните акценти на дискусията бяха поставени върху начина, по който ще бъде осигурено участието на малките земеделски производители и кой ще ги инструктира как да прилагат мерките, заложени в плановете за управление.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 14 март в Монтана, на 15 март във Видин, на 16 март във Враца, на 20 март във Варна, на 21 март в Русе, на 22 март в Силистра, на 23 март в Добрич и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania