ВЪВ ВИДИН СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

ВЪВ ВИДИН СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 15 март 2023 г. в гр. Видин се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Видин. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 28 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, ОД на ДФ „Земеделие“ – гр. Видин, РДГ – гр. Берковица, държавни горски стопанства, Областен информационен център – Видин, РДПБЗН – Видин, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Видин, местни сдружения с нестопанска цел, представители на бизнеса и медии. Събитието беше открито от Милена Николова, Директор на РИОСВ – Монтана.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Дискусията се фокусира върху значението на влажните зони и техния обхват в мерките от НРПД.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 23 март в Добрич, на 28 март в Шумен, на 29 март в Разград, на 30 март в Търговище и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania