ВЪВ ВРАЦА СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

ВЪВ ВРАЦА СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 16 март 2023 г. в гр. Враца се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Враца. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 31 души от цялата област, представители на: общински администрации, РИОСВ, ДПП „Врачански Балкан“, Басейнова Дирекция „Дунавски район“, НССЗ-ТОО – гр. Враца, РДГ – гр. Берковица, държавни горски стопанства, Регионален исторически музей гр. Враца, Областен информационен център – Враца, РДПБЗН – Враца, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, РДНСК-Враца, сдружения с нестопанска цел, представители на бизнеса и медии. Събитието беше открито от инж. Николай Йорданов, Директор на РИОСВ – Враца.

В първия панел бе представена логиката на разработването на плановете и тяхното място в цялостния процес на управление на Натура 2000. Разяснени бяха основните функции на плановете и елементите на тяхното съдържание. Във втория панел бе представена НРПД, процесът на нейното разработване и форматът, утвърден от Европейската Комисия (ЕК). Разяснена бе връзката между мерките в НРПД и целите, които България си поставя за поддържане или подобряване на природозащитното състояние на видовете и типовете природни местообитания, които се опазват чрез екологичната мрежа. Представена бе системата за мониторинг за изпълнението на НРПД и индикаторите, на базата на които това ще се осъществи. В третия панел бе извършен преглед на детайлното описание на всички мерки от НРПД. В рамките на четвъртия панел бе проведена заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“. Дискусията се фокусира върху по-бързото стартиране на мерките, заложени в НРПД, особено мерките, свързани с компенсирането на ограниченията върху икономическите дейности в горите в рамките на Натура 2000.

Втората Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 23 март в Добрич, на 28 март в Шумен, на 29 март в Разград, на 30 март в Търговище и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Втората национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/vtora-nacionalna-kampania