Кое от изброените не е от 9-те типа екосистеми в НРПД?


Групирани в 9 екосистеми:

1. Морски и крайбрежни води 

2. Степни местности и зони с храстовидна растителност
3. Тресавища, калища, мочурища и други влажни зони
4. Пасища
5. Други агроекологични системи (включително обработваеми земи)
6. Гори и гористи местности
7. Скални местообитания, дюни и зони с рядка растителност
8. Сладководни местообитания (реки и езера)
9. Други (пещери и др.)