Втори национален
онлайн конкурс

„Знания за Натура 2000“

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ

Включи се във втория национален онлайн конкурс “Знания за Натура 2000”!
Отговорете на всички 10 въпроса и участвайте в томбола за страхотни награди!

1. Националната рамка за приоритетни действия (НРПД):


2. В България се опазват следните видове и типове местообитания по „Натура 2000“


3. Кое от изброените не е от 9-те типа екосистеми в НРПД?


4. Колко са предвидените допълнителни мерки извън рамките на "Натура 2000“ в НРПД 2021-2027?


5. Кое от изброените е предвидено в НРПД като допълнителни мерки за конкретни видове?


6. Националната рамка за приоритетни действия (НРПД) за "Натура 2000" е задължение на държавите членки, съгласно чл. 8 на Директива за
местообитанията


7. Поради липса на планове за управление за цялата територия на "Натура 2000" за периода 2021-2027 г. мерките в НРПД са определени на национално ниво.


8. Специфични природозащитни цели за всяка защитена зона се разработват за:


9. Кои са 4-те нива за постигане на целите за отделните видове и типове природни местообитания?


10. „Изграждане на капацитет на заинтересованите страни за прилагане на мерки, заложени в плановете за управление на защитените зони“ е:


Регистрирайте се и участвайте
за спечелването на

МНОГО НАГРАДИ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ


НАГРАДИ