В ЛОВЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ЛОВЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕТОТО РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 16 октомври 2023 г. в гр. Ловеч се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Ловеч. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 28 души от цялата област, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч, Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, НССЗ – ТОО Ловеч, Регионална дирекция по горите – Ловеч, държавни горски стопанства, ловно-рибарски дружества, Областен информационен център, РДНСК-Ловеч, СГКК-Ловеч, РДПБЗН-Ловеч, граждански сдружения и екологични неправителствени организации. Събитието беше открито от Емилия Радулова, Главен експерт в Дирекция „Контролна и превантивна дейност“ в РИОСВ-Плевен. В първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Основните акценти бяха поставени върху мерките за горите и кога се очаква тяхното стартиране. Бе обсъдена и процедурата за изкупуване на частни гори  в България и приоритизирането на горите в мрежата Натура 2000. Бе отправена препоръка да се подобри комуникацията между отделните ведомства, отговарящи за прилагането на мерките от Националната рамка за приоритетни действия. Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 17 октомври в Плевен и на 18 октомври в София. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.