Документи

Нормативни и стратегически документи

ЗАКОН за биологичното разнообразие
ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно опазването на дивите птици
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА № 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
НАРЕДБА за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони
2011/484/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 11 юли 2011 година относно формуляра за представяне на информация за зони по Натура 2000 (нотифицирано под номер C(2011) 4892) – Отменя Решение 97/266/ЕО на Комисията.

Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата НАТУРА 2000 2014-2023 г.

Окончателен доклад от извършена оценка по контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове и минимални рискове за дивите птици в рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитно състояние на природни местообитания и видове – фаза I”

Брошура „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000”
Обща информация за екологичната мрежа Натура 2000
Актуална информация за приетите с решения на Министерски съвет списъци на защитени зони в страната
Публичен регистър за обявените защитени зони и промените в тях
Планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици
ПРЕВОД на Стандартен Натура 2000 формуляр
Документ за целите на “Натура 2000”

Цифрови данни свързани с мрежата Натура 2000

Граници на защитени зони – WGS 84 UTM 35 N зона (*.shp, *.gdb)
Слоеве с националното разпространение на видове и типове природни местообитания, докладвани към Европейската комисия за периода 2007-2012г., съгласно изискванията на чл.17 от Директива 92/43/ЕИО – грид 1х1км, ETRS 89, LAEA 5210 (shp)
Слоеве с националното разпространение на видове и типове природни местообитания, докладвани към Европейската комисия за периода 2013-2018г., съгласно изискванията на чл.17 от Директива 92/43/ЕИО – грид 10х10км, ETRS 89, LAEA 5210 (shp)
Слой с националното разпространение на видове птици, докладвани към Европейската комисия за периода 2008-2012г., съгласно изискванията на чл.12 от Директива 2009/147/ЕО – грид 10х10км, ETRS 89, LAEA 5210 (shp)
Пространствени данни за чувствителните зони за птици по отношение на възможностите за строителство на ветрогенератори – WGS84 UTM 35N (*.shp и *.mdb)
Слой с националното разпространение на видове птици, докладвани към Европейската комисия за периода 2013-2018г., съгласно изискванията на чл.12 от Директива 2009/147/ЕО – грид 10х10км, ETRS 89, LAEA 5210 (shp)

Обща информация и данни получени в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I"

Доклади, методики и схеми за мониторинг на целеви видове и природни местообитания от Натура 2000
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
Природни местообитания
Целеви видове:
Растения
Безгръбначни
Риби
Земноводни
Влечуги
Бозайници
Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици:
Общи документи
Птици

Птици2

Видове1

Видове2

Видове3

Местообитания1

Местообитания2

Местообитания3

Национална приоритетна рамка за действие

Одобрена Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ 2021-2027 г. от Европейската комисия
Доклад за отчитане на напредъка по изпълнение на НРПД за Натура 2000 за периода 2022 г.
Доклад за отчитане на напредъка по изпълнение на НПРД за Натура 2000 за периода 2014-2020 г.
Годишен доклад за напредъка по изпълнението на НПРД за 2021 г.
Първа работна версия, вариант 3 на „Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ 2021-2027 г.
Първи работен вариант на “Национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, за многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г.“
Актуализирана Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД) за периода 2014 – 2020 г.
Система за мониторинг, контрол, допълване и актуализация на НПРД за 2014 – 2020
Национална приоритетна рамка за действие (НПРД)
ЗА ПО–ДОБРО БЪДЕЩЕ (добри практики в мрежата Натура 2000)
Протоколи от проведени регионални срещи

Планове за управление